OZNAM  Tlač

Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje, že na Školné (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole), podľa VZN č.2/2016 Mesta Veľký Šariš bude zákonný zástupca dieťaťa

od 01.09.2019 prispievať sumou:

a) 25.-€ mesačne za dieťa do 3 rokov veku,

b) 15.-€ mesačne za dieťa nad 3 roky veku,

c) 1.-€ za 1 deň za dieťa navštevujúce materskú školu počas letných prázdnin.

 

Zároveň žiadame rodičov, aby príspevok uhradili do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca na č. účtu: SK12 0200 0000 0025 1426 4854.

PaedDr. Janka Ščerbáková,

riaditeľka MŠ Veľký Šariš