EAP  Tlač

 

Environmentálny akčný plán školy: Materská škola Veľký Šariš

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Zeleň a ochrana prírody pre certifikačné obdobie: 2014/2015 a 2015/2016

Silné stránky

Slabé stránky

Plánované aktivity kompaktibilné so ŠkVP MŠ Štvorlístok

Malá účasť rodičov na aktivitách a podujatiach MŠ

Už vytvorené miniarborétum

Chýbajúce nádoby na zachytávanie dažďovej vody

Pomerne veľká plocha zelene, stromov, kríkov

Nie je zavedené kompostovanie, chýba kompostovisko

Blízkosť lokality Svahy Šarišského hradného vrchu sú zaujímavou floristickou lokalitou, ktorá sa významne zapísala do histórie botaniky. V 1. pol. 19. stor. profesor prešovského kolégia – botanik Friedrich Hazslinszky tu objavil a opísal nový rastlinný druh ďatelinu šarišskú (Trifolium sarosiense). http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=8

Chýbajúce prvky v školskej záhrade (napr. vertikálne zazelenie)

Prvé 4 zo siedmych prioritných strategických cieľov MŠ sa týkajú ŽP:

1. Vybudovanie novej hodnotovej orientácie k životnému prostrediu, zameranie úloh envinromentálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese na rozšírenie okruhu pracovných, pohybových, relaxačných a vzdelávacích aktivít.

2. Venovať zvýšenú pozornosť úprave a čistote životného prostredia, ochrana a starostlivosť a životné prostredie. Harmónia medzi človekom, prírodou a vesmírom.

3. Prebúdzať emocionálne bohatý vzťah k prírode všetkými dostupnými formami práce, vytvárať ochranný postoj, naučiť deti tvorivo a slobodne myslieť, konať v záujme zachovania života.

4. Pravidelne organizovať besedy s účasťou ochrancov prírody, výlety v spolupráci so zákonnými zástupcami detí materskej školy.

 

 

EAP písomne schválil:

Mgr. Lenka Smetanková

Dátum schválenia:

19.1.2015

Ciele

Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /

Ukazovateľ úspechu

Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

CIEĽ 1

Prebúdzať u detí environmentálne cítenie doplnením prírodného edukačného priestoru ako organickej súčasti životného prostredia prostredníctvom bádania, skúmania, zážitkového učenia a zmyslových hier v certifikačnom období 2014 – 2016

 

AKTIVITA 1

Miniarborétum s pocitovým chodníkom

 

 

 

 

 

 

1.1 Vybudovanie miniarboréta s pocitovým chodníkom

Z: Koordinátorka E. Malajterová

T: september 2014

vytvorené arborétum a pocitový chodník:

17 ks sadeníc ihličnatých a listnatých stromov 1ks ovocný strom, 10 ks kríkov, 28ks informačných tabúľ, 1m3 piesku, 1m3 dreva, 10 vriec kôry, riečný kameň

 

Detské miniarborétum podľa projektu „ O čom rozprávajú stromy”bolo zrealizované v spolupráci s Novonarura o.z, kordinátorkou projektu E. Malajterovou, zamestnancami MŠ, deťmi MŠ, rodičmi z.,koordinárorkou pro

1.2 Informovanie rodičov detí a širšiu verejnosť o vstupe materskej školy do Zelenej školy a jej zámeroch

 

Z: uč. - D. Kucková

T: október 2014

1 oznámenie na centrálnej školskej nástenke

1 článok v lokálnych novinách

 

1.3 Slávnostné otvorenie detského Miniarboréta 20. októbra na Deň stromov

 

Z: Koordinátorka, riaditeľka Mš

 

T: 20.10.2014

slávnostné vystúpenie detí (tématické)

článok Slávnosť v materskej škole v mesačníku Veľkošarišan, denníku Prešovský Korzár, na internetovej stránke materskej školy

 

 

vystúpilo 60 detí,prítomní : rodičia, primátor mesta, starostka, riaditeľka ZŠ, zástupca Novonatura o.z.

 

AKTIVITA 2

Jesenná brigáda spojená so zazimovaním mladých stromov

 Z: uč. M. Župová, členky kolégia, koordinátorka, riaditeľka Mš

T: Október – november 2014, 2015

Zverejnenie pozvánky na nástenke

zapojenosť rodičov

40

Čas trvania brigády – 2 hod.

 

 

AKTIVITA 3

Ochrana vtáctva a hmyzu

3.1 Prvá beseda s ornitológom (p. Imrich) na tému: Krmidlá a krmenie vtákov spojená s praktickou činnosťou

 

Z: D. Kucková, uč K. Paučírová, koordinátorka, triedne učiteľky

T: November 2014

zrealizovaná beseda

Oznam zverejnený na centrálnej nástenke materskej školy, na triedných nástenkách, na webovej stránke materskej školy, 30 kg slnečnicových semien

 

3.2 Druhá beseda s ornitológom na tému: Vtáčie búdky

spojená s praktickou činnosťou

 

Z: uč. D. Kucková, uč. K. Paučírová, koordinátorka, triedne učiteľky

T: Január – február 2015

 

zrealizovaná beseda

Vtáčie búdky, vtáčie kŕmidlá:

7 ks zhotovených rodičmi,

3 ks zhotovené deťmi z darovaných komponentov

krmidlo o rozmere1m x1m x 2, 5m darované občianským združením Novonatura

 

 

3.3 Zhotoviť príbytky. pre chrobáčiky (v spolupráci s rodičmi)

 

 

Z: uč. E Malajterová, riad.Mš I. Vrabľová

T: október 2014

domček : 90x90x30 cm 1 ks

domček:150x140x40 cm 1 ks

 

 

3.4 Vyhotoviť napájačku pre vtáky

Z: E. Malajterová

T: Október 2014

1 umelecky kovaná napájačka v tvare listu 1 ks

 

 

3.5 Vianoce pre vtáčky - vyrobiť vitamínové bomby pre vtáčky na vyzdobenie ihličnatého stromu v školskej záhrade

 

 

 

 

 

 

 

Z: uč. K. Paučírová

T: december 2014

Fotodokumentácia na internetovej stránke školy, na informačnej tabuli

Krmivá: orechy, semená, šišky, jablká

 

 

3.6.Zabezpečiť informačnú tabuľu a osadiť ju na dostupnom mieste

Z: uč. K. Petríková uč K. Paučírová, koordinátorka, triedne učiteľky školn. S. Orosová

T: január 2015

Osadenie 1 informačnej tabule na mieste prístupnom širokej verejnosti

 

 

3.7 Po stopách: uskutočniť zimnú vychádzku do prírody so staršími deťmi a rodičmi

Z: Učiteľky K. Paučírová M. Župová, E Malajterová, E. Palaščáková

T: január – február 2015

Zapojenosť rodičov: 30

 

 

3.8 Vianoce pre vtáčky aj v ekocentre Holá hora Prešov

exkurzia spojená s obdarovaním

zodp. M. Župová K. Petríková , D. Kucková
T: november – december 2015

Fotodokumentácia, článok v novinách Prešovský korzár, Veľkošarišan, aktuálne informácie priebežne na internetovej stránke materskej školy

 

 

AKTIVITA 4

Tulipány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Nadviazanie kontaktu a spolupráce s pestovateľmi tulipánov z Holandska prostredníctvom Občianského združenia Novonatura

 

Z: Koordinátorka E. Malajterová uč. K. Paučírová, D. Kucková

členky kolégia,

T: Február 2015

Cibuľky tulipánov 164 ks

Článok v mesačníku Veľkošrišan,

Zapojenie Novonatura o.z.

 

 

4.2 Vyrobiť kvetináče z prírodného a odpadového materiálu

 

Z: Koordinátorka E. Malajterová triedne učiteľky, školníčka S. Orosová,

T: marec 2015, marec 2016

 

vlastné výrobky kvetináčov 164 ks z prírodného a odpadového materiálu

 

 

4.3 Z cibuľky kvet pre mamu: zasadiť a vypestovať tulipán

 

Z: školníčka S. Orosová, triedné učiteľky, kolégium

T: máj 2015, máj 2016

164 ks vlastnoručne vypestovaných tulipánov ku Dňu matiek

 

AKTIVITA 5

Zachytávanie dažďovej vody úpravou zvodov a jej využívanie na školskom pozemku

 

5.1 V spolupráci s rodičmi zabezpečiť odch. dážďovej vody úpravou zvodov

 

Z: V. Dopiráková, triedne učiteľky , kolégium, riaditeľka Mš

T: Marec 2015

Návrh odsúhlasený riaditeľkou MŠ

 

úprava zvodu dažďovej vody

uverejnenie výzvy pre rodičov,

 

 

 

 

5.2 Zaobstarať bezpečné nádoby na vodu

 

Z: uč. V. Dopiráková, triedne učiteľky, kolégium, riaditeľka Mš

T: Marec 2015

bezpečné nádoby na dažďovú vodu – 1 ks 100l nádoba

 

 

5.3 odkazom vo fľaši na Deň vody vyjadriť svoj postoj k prírode

Z: V. Dopiráková, triedne učiteľky , kolégium, riaditeľka Mš

T: Marec 2015

21.marec – Deň vody v našej materskej škole

Fotodokumentácia

 

AKTIVITA 6

Deň Zeme

 

6.1 venovať týždeň aktivít spojených s úpravou prírodného prostredia

Z: Triedné učiteľky, kolégium , K. Petríková

T: Apríl 2015

školský dvor – mladšie deti, pobrežie Torysy - staršie deti podľa vopred pripraveného plánu úloh

deti materskej školy,

15 učiteliek

75 rodičov

školníčka

3 upratovačký

technické služby mesta V: Šariš

 

1 iInfotabuľa so stálym informačným a metodickým materiálom

 

 

 

6.2 Sedem tried – sedem stromov rozšíriť edukačný priestor arboréta výsadbou 7 stromov

 

Z: Triedné učiteľky, kolégium , K. Petríková

T: Apríl 2015

7 stromov pre 7 tried

1 dub-symbol sily a krásy

ginko – požehnaný strom

vŕba biela – liečivá kôra

a ďalšie podľa výberu tried

 

 

6.3 Označiť novozasadené stromy informačnými tabuľkami

 

Z: Triedné učiteľky, kolégium , uč.K. Petríková

T: Apríl 2015

 

7 ks informačných tabuliek

 

6.4 Školský herbár vo forme veľkej knihy na vyučovanie

Z: koordinátorka E. Malajterová, riad. Mš I Vrabľová, triedne učiteľky,

školn. S. Orosová

 

T. apríl – jún 2016

1 vytvorený herbár

Lisovače zhotovené rodičmi - 14 ks

 

AKTIVITA 7

Arborétum v materskej škole, škôlka v arboréte

v spolupráci s rodičmi vytvoriť skákaciu škôlku z drevených komponentov

 

Z: Koordinátorka E. Malajterová, E . Palaščáková
T: Máj 2015

Skákacia škôlka z prírodného materiálu, drevo, piesok,

zaangažovanosť rodičov – 21 rodičov,

spolupráca s mestskými lesmi a Novonatura o.z.

 

AKTIVITA 8

Zriadiť a vybaviť miestnosť a pomôcky na skúmanie prírody

(v spolupráci so zriaďovateľom, rodičmi)

Z: koordinátorka E. Malajterová, riad. Mš I. Vrabľová, uč. E. Palaščáková
T: september – október 2015

Zriadená miestnosť

vybavenie (lupy 20 ks, vedierka, 20 ks odmerky, ďalekohľad, mikroskop,..)

 

AKTIVITA 9 Deň stromov


9.1 Beseda s lesníkom
spojená s jesenným ošetrením stromov a kríkov

Z: I. Vrabľová, členky kolégia , triedne učiteľky
T: 20. 10 2015

Zapojenosť zamestnancov – 15 učiteliek 50 rodičov 120 detí lesník

 

 

9.2 Jesenné tvorivé dielne s rodičmi na tému Svetlonos s programom v miniarboréte

Z: I. Vrabľová, členky kolégia triedne učiteľky
T: 20. 10 2015

Plagát

Výstavka tekvíc – Svetlonosov

Sprievodný program

 

AKTIVITA 10

Kompostér

zhotoviť kompostér z odpadového dreva (paleta) o rozmere 1x1x1 m

Z: kolégium, ved. šk. jedálne K. Szabóová

T: február -

 

Kompostér 1 ks 1x1x1 m,

 

AKTIVITA 11

Rýchlenie izbových rastlín z odrezkov, nasledné vysádzanie a pestovanie

Z: K. Petríková,

Triedne učiteľky

školn. S. Orosová

T: máj 2016

odrezky, rastlinky kvetov 35 ks

 

 

AKTIVITA 12

Vertikálne zazeleňovanie popínavými restlinami na vybranom upravenom stanovišti

Z: riad. Mš Vrabľová, uč. V. Dopiráková, E. Palaščáková

T: marec 2016

upravené stanovište,

10 ks rastlín: brečtan, vinič, vistéria

 

 

AKTIVITA 13

Deň vody aktivity podľa vopred pripraveného scénara na tému Ochrana vody

Z: uč. M. župová,

triedné učiteľky

T: marec 2016

Deň vody v Materskej škole V. Šariš – článok v mesačníku Veľkošarišan

počet detí: 130

počet učiteliek 15

čas trvania: priebežne 8.00 až 15.00 hod.

 

 

AKTIVITA 14

Deň kvetov - veľký kvíz podľa pripraveného scénara v prírode

 

Zodp.Koordinátorka, riad. Mš., triedne učiteľky

T. jún 2016

veľký kvíz podľa pripraveného scénara v prírode

130 detí

130 rodičov

15 uciteliek

 

čas trvania špecifických aktivít: 2 hod